• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

കാൻവാസ് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്

· മെറ്റീരിയൽ: ശുദ്ധമായ പരുത്തി

· മോഡൽ: മുറികൾ

· ഉപതാളിന്റെ: 7 * 7/7 * 7/39 × 22

10 * 10/10 * 10/42 × 24

10/10 * 7/80 × 30

21/2 * 10/50 × 40

തുടങ്ങിയവ.

· കളർ: മുറികൾ

· ടോപ്പ്: ലഭ്യമായ ഹാൻഡിൽ / പിൻ / കെട്ടി കയർ / ദ്രവ്സ്ത്രിന്ഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുടെ

· താഴെ: ഒവെര്ലൊച്ക് + ചെയിൻ വെന്നും

· ഗുഷെത്: സൈഡ് / താഴെ

· പ്രിന്റ്: 1 8 നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രിന്റിങ്

WhatsApp Online Chat !