• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

ഹൊഉസെവരെസ്

മെറ്റീരിയൽ: പരുത്തി, ചണം, പോളിസ്റ്റർ, PU, തുകൽ, സിനിമ
മോഡൽ: മുറികൾ
രീതിയില്: ഓപ്ഷണൽ
പ്രൊസെസ്സിങ്ങ്: തയ്യൽ, സമയല്യ സീം, അൾട്രാസോണിക്, ലേസർ കട്ടിംഗ്, ലാമിനേഷൻ, ഡൈയിംഗ്, ബ്ലീച്ചിങ്, നൂൽ-രക്താംബരം, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അച്ചടി,
അച്ചടി ഓപ്ഷണൽ
എംബ്രോയിഡറി ഓപ്ഷണൽ

WhatsApp Online Chat !