• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

ജൂട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്

· Bahan: goni, linen

· മോഡൽ: മുറികൾ

· Fabric: 100gsm - 350 gsm.

· കളർ: മുറികൾ

· Laminasi: di dalam atau di tas di luar oleh PE atau PVC film.

· ടോപ്പ്: ലഭ്യമായ ഹാൻഡിൽ / പിൻ / കെട്ടി കയർ / ദ്രവ്സ്ത്രിന്ഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുടെ

· താഴെ: ഒവെര്ലൊച്ക് + ചെയിൻ വെന്നും

· ഗുഷെത്: സൈഡ് / താഴെ

· പ്രിന്റ്: 1 8 നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രിന്റിങ്

· ആക്സസറീസ്: മുറികൾ

WhatsApp Online Chat !