• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

പേപ്പർ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്

· മെറ്റീരിയൽ: പേപ്പർ, ക്രാഫ്റ്റ്

· മോഡൽ: മുറികൾ

· പേപ്പർ: ൧൦൦ഗ്സ്മ് - 350 ജിഎസ്എം.

· കളർ: മുറികൾ

· ലൈനർ

· ടോപ്പ്: ലഭ്യമായ ഹാൻഡിൽ / പിൻ / കെട്ടി കയർ / ദ്രവ്സ്ത്രിന്ഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുടെ

· താഴെ: ഒവെര്ലൊച്ക് + ചെയിൻ വെന്നും

· ഗുഷെത്: സൈഡ് / താഴെ

· പ്രിന്റ്: 1 8 നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രിന്റിങ്

· ആക്സസറീസ്: മുറികൾ

WhatsApp Online Chat !