• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

ഗാർഡൻ കവർ ബാഗ്

· മെറ്റീരിയൽ: പൊല്യ്പ്രൊപ്യ്ലെനെ അല്ലെങ്കിൽ ആയതമ പിവിസി

· മോഡൽ: സ്തൂപികാ / എൽ-വെന്നും / എച്ച്-വെന്നും / അണ്ടർ വെന്നും

· ഫാബ്രിക്: ഉള്ളിലുള്ള കവറുകൾ പുറത്തു ലാമിനേഷൻ

അൾട്രാവയലറ്റ്

സുതാര്യവും നിറമുള്ള

· ടോപ്പ്: വലയം / ചൂട് കട്ട് / തണുത്ത കട്ട് / ദ്രവ്സ്ത്രിന്ഗ് / കെട്ടി കയർ

· താഴെ: സമചതുരത്തിനോ സർക്കുലർ

· പ്രിന്റ്: 1 5 നിറങ്ങൾ / 1 വരെ 4 വശങ്ങളും വരെ

WhatsApp Online Chat !