• സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൧ (1)
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩

പി.പി. ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകളും

· മെറ്റീരിയൽ: പൊല്യ്പ്രൊപ്യ്ലെനെ / ആയതമ

· മോഡൽ: ഓപ്ഷണൽ സൈഡ് ഗുഷെത് കൂടെ യു-പാനൽ / എച്ച്-പാനൽ / സർക്കിൾ

· ഫാബ്രിക്: ലാമിനേഷൻ

സുതാര്യവും നിറമുള്ള

കോട്ടഡ് ബൊപ്പ്

· ടോപ്പ്: ലഭ്യമായ ഹാൻഡിൽ / പിൻ / കെട്ടി കയർ കുടെ

· താഴെ: തയ്യൽ / ബ്ലോക്ക്

· പ്രിന്റ്: നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ നിറം / 1- 4 വശങ്ങളും 1 8

WhatsApp Online Chat !